Polityka prywatności

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych (zwanej dalej„PB”) przetwarzanych przez Chustynka.pl Justyna Chmiel (zwanej Chustynka.pl) - została ustanowiona w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 16.12.2015 r., poz. 2135), zwanej dalej „u.o.d.o.”, oraz przepisy wykonawcze, w szczególności rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zwane dalej Rozporządzeniem (Dz. U. z 29.04.2004 r., Nr 100, poz. 1024). Ilekroć inne, aniżeli powołane powyżej, przepisy prawa przewidują dalej idącą ochronę danych, w tym danych osobowych, te w zakresie zwiększonej ochrony mają zastosowanie. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) PB ma zapewnić zgodne z prawem i wymaganiami odpowiednich umów przetwarzanie danych objętych regulacją PB, w tym danych osobowych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 745) w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47, 51) ochrony i poszanowania życia prywatnego. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2012/C 326/02 w szczególności art.8. Europejska Polityka dostępu do dokumentacji i archiwów 2004 R dotycząca tworzenia dokumentacji.

Polityka określa zakres bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Chustynka.pl. Osób dopuszczonych przez powierzenie danych osobowych lub bycie podmiotem przetwarzającym danych na rzecz Chustynka.pl, zostaną pouczone o warunkach i zasadach przetwarzania określonych danych, w tym także o obowiązujących regulacjach prawnych i wewnętrznych Chustynka.pl.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Celem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w firmie Chustynka.pl, zwanej dalej „Polityką Bezpieczeństwa”, jest uzyskanie odpowiedniego rozwiązania dla działań zgodnych z założeniami firmy, które są zgodne z wymogami obowiązujących aktów prawnych w Polsce oraz określają sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe. Dane jakie zbieramy są związane z rodzajem wykonywanej pracy w celach

konsultacji indywidualnych,

warsztatów,

prowadzenia sklepu internetowego.

Nasze działania mają na celu pomóc w uzyskaniu najlepszego rozwiązania dla opiekunów dzieci, wspierając rozwój dziecka w początkowym okresie jego życia.

§ 2

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Chustynka.pl rozumiane jest jako zapewnienie rzetelności przetwarzania danych osobowych to znaczy zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób przejrzysty , komunikatywny dla osób, których te dane dotyczą. Chcemy zapewnić poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności danych osobowych na wysokim poziomie.Wyznacznikiem zapewniającym bezpieczeństwo danych jest oszacowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych, gdzie będziemy się starać zminimalizować potencjalne zagrożenia.

Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom, podmiotom czy sztucznej inteligencji.

integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione, naruszone lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie zgodnie z obowiązującym prawem;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie będą nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatność - stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;

dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

§ 3

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Chustynka.pl Justyna Chmiel.

Administrator danych decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych jest ich właścicielem.

Na administratorze danych osobowych spoczywają wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa i to on decyduje o kształcie wewnętrznego systemu ochrony danych osobowych.

§ 4

Administrator danych osobowych jest zobowiązanych do ich chronienia, zabezpieczania, przez zniszczeniem lub utratą. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników.

Rozdział 2

Definicje

§ 6

Przez użyte w Polityce bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

administrator danych osobowych – rozumie się Chustynka.pl Justyna Chmiel.

inspektor danych osobowych – nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

ustawa – rozumie się przez to ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

rozporządzenie – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

zbiór danych osobowych – każdy zbiór posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

przetwarzane danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

system informatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;

sklep internetowy - internetowy katalog produktów umożliwiający poza przeglądaniem również dokonanie zakupu wybranych towarów.

system tradycyjny – rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze;

zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem

użytkownik – rozumie się przez to upoważnionego przez administratora danych osobowych lub administratora bezpieczeństwa informacji (o ile został powołany), wyznaczonego do przetwarzania danych osobowych pracownika;

hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

Rozdział 3

Zakres stosowania

§ 7

W firmie Chustynka.pl przetwarzane są w szczególności dane osobowe potrzebne przeprowadzenia konsultacji aby dobrać jak najlepszy produkt dla dziecka i jego opiekuna. Także podczas konsultacji uczymy podstaw noszenia w chuście.

Podczas warsztatów dane wrażliwe jakie zbieramy mają na celu pomóc rodzicom oraz opiekunom jak najlepiej zająć się dziećmi i zbudować relacje z nimi w sposób dający satysfakcję oraz wspierać rozwój.

Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Polityka bezpieczeństwa zawiera dokumenty dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 4

Zasady przetwarzania danych

§ 8

Chustynka.pl dokłada wszelkich starań, by przetwarzane dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim podmiotom, których dane dotyczą. Przetwarzając dane ma na względzie w szczególności ochronę tych danych, zgodnie z zasadami Polityka Bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w Polityce Bezpieczeństwa mowa jest o przetwarzaniu danych przez Chustynka.pl, odpowiednie zapisy mają zastosowanie do wszystkich osób, które takie dane przetwarzają w ramach Chustynka.pl .

Chustynka.pl przetwarza dane osobowe, jeśli uzyskała zgodę właściciela psa, którego dane dotyczą, na przetwarzanie, w celu i w zakresie, w jakim ta zgoda została udzielona. Chustynka.pl przetwarza dane osobowe niezależnie od uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Chustynka.pl nie przetwarza danych w przypadku braku podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Chustynka.pl zbiera dane osobowe, które są bezpośrednio skoncentrowane na dziecku, a pośrednio na opiekunie dziecka. Wiedzą jak szczególną grupą osób są rodzice oraz opiekunowie dziecka, dlatego szczególnie chroni dane bezpośrednie, które wpływają na dane pośrednie, które w szczególny sposób mogą przyczynić się do identyfikacji osób fizycznych.

§ 9

Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

danych osobowych przetwarzanych w systemie: Microsoft Office 365 oraz w systemie CRS Joomla.

informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych;

rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych;

innych dokumentów zawierających dane osobowe.

§ 10

Zakresy ochrony danych osobowych określone przez dokumenty Polityki bezpieczeństwa mają zastosowanie do systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe, a w szczególności do:

wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie;

wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie;

Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

Rozdział 5

Wykaz zbiorów danych osobowych

§ 11

1 . Dane osobowe gromadzone są w zbiorach:

Konsultacje;

Warsztaty;

Sklep;

§ 12

Zbiory danych osobowych wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1 podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny, które gromadzone są i przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego i papierowego.

Rozdział 6

Wykaz budynków, pomieszczeń i stref do przetwarzania danych osobowych - ul.Jana Maciaszka 132; 85-366 Bydgoszcz - przechowywanie dokumentów.

§ 13

Dane osobowe przetwarzane są w budynku, mieszczącym się przy ul, ul.Jana Maciaszka 132; 85-366 Bydgoszcz

Rozdział 7

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych

§ 14

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych jest bazą danych zamieszczoną w systemie CRS Joomla.

Także dane są zbierane podczas konsultacji w formie wywiadu. Te dane są zbierane w zbiory i przechowywane.

Rozdział 8

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych

§ 15

Zabezpieczenia organizacyjne

sporządzono i wdrożono Politykę bezpieczeństwa;

do przetwarzania danych zostały dopuszczony jest wyłącznie administratora danych;

stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;

przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych;

dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonując takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści, aby po dokonaniu usunięcia danych niemożliwa była identyfikacja osób.

Zabezpieczenia techniczne

komputer nie jest podłączany od sieci publicznej

stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,

komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła. Hasło będzie zmieniane nie rzadziej niż 30 dni. Komputer także jest zabezpieczony wygaszaczem na hasło.

Dokumenty nie przetwarzane zostaną zniszczone przy pomocy niszczarki.

Środki ochrony fizycznej:

obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe jest wprowadzona polityka kluczy - tylko osoby uprawnione do przebywania w pomieszczeniu;

urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszcza się w zamykanych pomieszczeniach;

Dokumenty w formie papierowej będą zamknięte w szafce na klucz.

Stosowana jest polityka czystego biurka - nie pozostawianie żadnych dokumentów z danymi osobowymi podczas nieobecności na biurku. Po zakończonej pracy należy uprzątnąć biurko z dokumentów papierowych oraz innych nośników informacji (płyt CD, DVD, pendrive itp.) przy stanowisku pracy.

Polityka czystego ekranu - Komputer musi mieć ustawiony wygaszasz ekranu po podaniu hasła lub wyłączający się automatycznie po określonym czasie bezczynności użytkownika. Dodatkowo przed pozostawieniem włączonego komputera bez opieki użytkownicy powinni zablokować go (włączając wygaszasz ekranu) lub w przypadku dłuższej nieobecności wylogować się z systemu.

Polityka czystego pulpitu - Na pulpicie komputera mogą znajdować się jedynie ikony standardowego oprogramowania i aplikacji służbowych oraz skróty folderów pod warunkiem, że w nazwie nie zawierają informacji o realizowanych projektach lub klientach.

Polityka czystych drukarek - Informacje drukowane powinny być zabierane z drukarek niezwłocznie po wydrukowaniu. W przypadku nieudanej próby drukowania, użytkownik powinien skontaktować się z serwisantem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie urządzenia. Samodzielnie lub według instrukcji serwisanta usunąć informację z pamięci drukarki.

Polityka czystego kosza - Dokumenty papierowe z wyjątkiem materiałów promocyjnych, marketingowych i informacyjnych powinny być niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, (najlepiej w niszczarce), umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach itp.

Kopie zapasowe:

przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

Rozdział 9

§ 16

Corocznie do dnia 30 stycznia AD przygotowuje sprawozdanie roczne stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie przygotowywane jest w formie pisemnej.

Na podstawie tego sprawozdania zostaną dane nie przetwarzane przenoszone do archiwum.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 15

Administrator danych osobowych ma obowiązek zapoznać z treścią Polityki każdego użytkownika.

Wszystkie regulacje dotyczące systemów informatycznych, określone w Polityce dotyczą również przetwarzania danych osobowych w bazach prowadzonych w jakiejkolwiek innej formie.

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w Polityce.

Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także, gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, można wszcząć postępowanie dyscyplinarne.

Kara dyscyplinarna orzeczona wobec osoby uchylającej się od powiadomienia nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby, zgodnie z ustawą oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia.

załącznik nr 1

Zgoda przetwarzania danych osobowych.


Oświadczenie o powierzenie do przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ………..r. w ……….. pomiędzy:

Chustynka.pl Justyna Chmiel ul. Komierowska 3a

a

……………… ……………. ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej „Powierzającym”, zwani łącznie Stronami

Niniejsza umowa stanowi załącznik do kwestionariusza konsultacji.


W związku z podjęciem porady dietetycznej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

administratorem tak zebranych danych osobowych Chustynka.pl Justyna Chmiel w Bydgoszczy (85-552) ul. Komierowska 3a

podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, późn. zm.)- dane osobowe są niezbędne dla realizacji analizy dietetycznej;

moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia w życie umowy, wsparcia, realizacji projektu umowy;

moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji umowy.

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji umowy;

mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………… ……………………………………

Miejscowość i data podpis

załącznik nr 2 - Zgoda

Zgoda na otrzymywanie informacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych Chustynka.pl, na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

……………………………… ……………………………………

Miejscowość i data podpis


załącznik 3 - Kwestionariusz

Kwestionariusz

Imię

Nazwisko

Telefon

Mail

§1.

Pytania kierowane do klientki, która by chciała abym towarzyszyła jej w porodzie jako Doula

1

Dlaczego chcesz rodzić z Doulą

2

Czego spodziewasz się od Douli

3

Termin porodu

4

Przebyte ciążę

5

Czy jest to Pani pierwsza czy kolejna ciąża

6

Porody były naturalne czy przez cesarskie cięcie

7

Jak przebiegały ciążę i porody, jeśli to nie pierwszy poród

8

Czy mam się wymieniać z mężem obecnością przy pani podczas porodu

9

Czy mam zadzwonić do męża aby przyjechał na przecięcie pępowiny

10

Czy chodzi pani na zajęcia szkoły rodzenia

11

Czy chodzi pani na ćwiczenia dla ciężarnych

12

Czy chciałaby pani abym przeprowadziła warsztaty z panią i pani partnerem w tematyce okołoporodowej

13

Czy poród ma być naturalny czy jest planowane cesarskie cięcie

14

Czy do porodu mam po panią przyjechać czy spotkamy się w szpitalu

15

Jaki szpital wybiera pani na poród

16

Czy mąż będzie jechał z nami na poród

17

Czy mąż będzie jechał z nami na poród

18

Czy mam wykonać masaż pleców

19

Czy mam wykonać masaż szalem rebozo

20

Czy mogę być z panią obecna podczas badań lekarskich

21

Czy zna pani pozycje wertykalne w porodzie

22

Czy w szpitalu mają mi udzielać informacji o postępie porodu

23

Czy chce pani dowiedzieć się jakie są niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego

24

Czy chce pani użyć Tens?

25

Czy mam pani pomóc przystawić dziecko do piersi

26

Czy mam po porodzie odwiedzić panią w szpitalu

27

Czy mam poinstruować panią jak pielęgnować noworodka, nosić kąpać, przewijać

28

Czy w razie problemów życzy sobie pani żebym skontaktowała ją ze specjalistami jeśli problem przekracza moje kompetencje

29

Czy życzy sobie pani abym napisała opowieść porodową

30

Co by pani chciała robić na spotkaniach po porodzie

31

Czy ma pani jakieś szczególne pragnienie względem planowanego porodu

§2. Pytania do klientki która chce skorzystać z moich konsultacji indywidualnych odnośnie noszenia w chuście

1

Dlaczego chce pani nosić swoje dziecko w chuście?

2

Czy motała pani już dziecko w chustę

3

Czy dziecko urodziło się naturalnie czy przez cesarskie cięcie

4

W jakim wieku jest dziecko

5

Ile dziecko waży

6

Czy dziecko było urodzone w terminie?

7

Jeśli to Wcześniak to jaki jest jego wiek korygowany?

8

Czy dziecko jest rehabilitowane przez fizjoterapeutę

9

Czy maja państwo jakieś specjalne zalecenia od specjalisty(pediatra, fizjoterapeuta) odnośnie pielęgnacji i noszenia swojego dziecka

10

Ilu wiązań chcą się państwo nauczyć na konsultacji

11

Jak długo chcą państwo nosić swoje dziecko

12

Jak długo dziecko będzie przebywać w chuście

13

Czy mają państwo swoja chustę

14

Czy chcą państwo uczyć się na jednej chuście czy chcą wypróbować inne rodzaje chust

15

Czy chusta będzie noszona tylko przez mamę czy tatę

16

Czy chcą państwo pożyczyć ode mnie chustę

17

Na jak długo chcą państwo pożyczyć chustę

18

Czy podczas konsultacji będzie pani sama. Czy ktoś będzie pani towarzyszył.